Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Gezond en Natuurlijk.
Versie geldig vanaf 01 juni 2011
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Gezond en Natuurlijk. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Gezond en Natuurlijk.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Gezond en Natuurlijk behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Gezond en Natuurlijk erkend.
1.4 Gezond en Natuurlijk garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Transport en levering
2.1 De wijze van verpakking, verzending, transport e.d. wordt door Gezond en Natuurlijk bepaald. Gezond en Natuurlijk is gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen voor verpakkingsmaterialen.
2.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Gezond en Natuurlijk bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.4 Aan de leveringsplicht van Gezond en Natuurlijk zal, behoudens tegenbewijs, voldaan zijn zodra de door Gezond en Natuurlijk geleverde goederen een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 De consument dient eventuele tekorten en/of beschadigingen van de geleverde goederen en/of verpakking op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten te laten vermelden, terwijl in geval van transportschade de verpakking dient te worden bewaard.
2.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief 21% BTW.
4. Zichttermijn - herroepingsrecht
4.1 Overeenkomstig de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (6 april 2010 art. 46) heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden terug te zenden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Gezond en Natuurlijk heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Gezond en Natuurlijk. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Gezond en Natuurlijk er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de terugzending ofwel de goederen worden omgeruild ofwel het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald en dit naar keuze van Gezond en Natuurlijk. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de consument.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde goederen en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiŽle markt, waarop Gezond en Natuurlijk geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiŽne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • goederen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Gezond en Natuurlijk, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Gezond en Natuurlijk. Gezond en Natuurlijk houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy verklaring.
5.2 Gezond en Natuurlijk respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Gezond en Natuurlijk kan ten allen tijde gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie
6.1 Gezond en Natuurlijk garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid bedoeld zijn en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Gezond en Natuurlijk komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Gezond en Natuurlijk is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de goederen.
6.3 De consument is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat een afgeleverd goed verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Gezond en Natuurlijk) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Gezond en Natuurlijk. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen aan Gezond en Natuurlijk schriftelijk te worden gemeld met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond van de klachten. Dit kan uiterlijk tot 14 dagen na levering. Na het verstrijken van deze termijn wordt de consument geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de consument door Gezond en Natuurlijk gegrond worden bevonden, zal Gezond en Natuurlijk naar haar keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Gezond en Natuurlijk en mits het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende goederen, dan wel (naar keuze van Gezond en Natuurlijk) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Gezond en Natuurlijk gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Gezond en Natuurlijk voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Gezond en Natuurlijk is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
  • en zolang de consument jegens Gezond en Natuurlijk in gebreke is
  • de consument de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
  • de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig werden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Gezond en Natuurlijk en/of de gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
7. Aansprakelijkheid
7.1 Gezond en Natuurlijk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
7.2 Gezond en Natuurlijk sluit iedere aansprakelijkheid uit voor zover die niet uit schuld of grove nalatigheid voortvloeit. De aansprakelijkheid van Gezond en Natuurlijk zal in ieder geval het totale bedrag van de betreffende bestelling nooit te boven gaan.
7.3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Gezond en Natuurlijk niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder doch niet beperkt tot schade aan personen zowel bij de consument als bij derden, winstderving of gevolgschade.
7.4 In ieder geval is Gezond en Natuurlijk niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de consument het heeft aangeschaft.
8. Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Gezond en Natuurlijk zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Gezond en Natuurlijk slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Gezond en Natuurlijk gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Gezond en Natuurlijk kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
9. Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Gezond en Natuurlijk en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Gezond en Natuurlijk op haar haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Gezond en Natuurlijk behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten enz. op de internetsite van Gezond en Natuurlijk gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11. Overmacht
11.1 Gezond en Natuurlijk is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Gezond en Natuurlijk alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Gezond en Natuurlijk behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Gezond en Natuurlijk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Gezond en Natuurlijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Gezond en Natuurlijk en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, tenzij Gezond en Natuurlijk er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechter.
14. Identificatie
14.1 Gezond en Natuurlijk wordt beheerd door Asklepios vzw, gevestigd te 2980 Zoersel Otterdreef 20 Telefoon: 03/309 45 41. BTW: BE0465 703 631.
Volgende